Kristal Elma - Yönetmelik

Özet

 • Tüm başvurular www.kristalelmafestivali.com adresindeki “İş Gönder” sekmesinden yapılabilir.
 • Yarışma başvuruları ile ilgili her kurum için bir adet kullanıcı adı ve bir adet şifre kullanılmalıdır. Kullanıcı adı ve şifreleri kurumlara e-posta yoluyla bildirilmektedir.
 • 2016 Kristal Elma yarışmasına 01 Ağustos 2015 ila 15 Ağustos 2016 tarih aralığında başlangıç ve bitiş günleri dahil olmak üzere yayınlanan çalışmalar katılabilir.
 • Başvurular için son tarih 19 Ağustos 2016, saat 12:00'dır. Bu tarih kesindir ve uzatılmayacaktır.
 • Başvuran çalışmaların görüntü kalitesi, uygun kategoride yer alması, künyesi başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
 • Yükleme vd. işlemlerde teknik aksaklıklar yaşanması ihtimaline karşı, başvuru süreci tamamlanmadan önce yüklenen dosya ve malzemelerin kontrol edilmesi gereklidir.
 • Başvuru formunda ajans ismi ile ilgili iki bölüm yer almaktadır. İlk bölümde başvuru yapan ajansın kitapçık ve duyurularda yer alacak unvanı, diğerinde ise ticari unvanı eksiksiz yer almalıdır. Bilgilerin doğruluğu başvuranın sorumluluğundadır.
 • Kristal Elma yarışması, başvurular künyesinde çoklu katılıma olanak sağlamaktadır. Reklam fikrinin sahibi olan ve başvuruyu yapan ajans “Ana Ajans” olarak künyede yer alır. Bunun yanı sıra çalışmaya katkı sağlayan dört ajans da başvuru künyesinde yer alabilir.
 • Yarışmaya başvurular için belirtilen son tarihten ve sistem kapanışından sonra malzeme yüklenmesi ya da değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.
 • Yarışma başvuruları ile ilgili gönderilecek CD/DVD gibi ortamlara görsel/işitsel malzeme data olarak kaydedilmeli, bu ortamların üzerine herhangi bir etiket yapıştırılmamalı, sistem tarafından atanacak başvuru kodu (örn: F1-XXXX) ortamın üzerine asetat kalemi kullanılarak yazılmalıdır.
 • Seçici Kurul tarafından değerlendirmeler esnasında kullanılacak başvuru malzemelerinde (örn: basılı malzemelerin arkasında yer alan etiketlerde ve proje videolarının içeriğinde) başvuranın kurum ve kişisel bilgileri hiçbir şekilde yer almamalıdır.
 • Başvuru malzemelerinin yayınlanmış biçimiyle yarışmaya dahil olması esastır. Örnek olarak yarışmaya katılan bir reklam filminin yayınlanmış kopyasından farklı şekilde gönderilmesi elenme sebebidir.
 • Film kategorilerinde “director’s cut” ya da yönetmen kopyası olarak bilinen kopyalar yarışmaya malzeme olarak gönderilmemelidir.
 • Ajanslar tarafından doğrudan başvuruda bulunulamayan uygulamada mükemmellik kategorilerinde duruma göre eser sahibinin, yönetmenin, prodüksiyon ajansının mutlaka izni alınmalıdır. Söz konusu kategorilerde verilecek ödülün sahibi her halükarda eser sahibi, yönetmen ya da prodüksiyon ajansıdır.
 • Başvurularda dahil edilecek görsel, işitsel malzemenin bu yönetmeliğin ilgili bölümlerinde belirtilen teknik özelliklere uygunluğu başvuranın sorumluluğundadır.
 • Seçici kurulların toplanmaya başlayacağı 31 Ağustos 2016 tarihinden önce katılım ücreti ödenmemiş başvurular yarışmaya dahil edilmeyecektir.
 • Yarışma ile ilgili tüm sorular için e-posta gönderilmelidir.
Tanım
Reklamcılar Derneği, her yıl tekrarlanmak üzere, Kristal Elma yarışması düzenlemektedir. Yarışmanın kuralları ve yarışmayla ilgili yönetmelik aşağıda sunulmaktadır.
Amaç
Yarışmanın temel amacı, Türkiye’de pazarlama iletişiminin yaratıcılık düzeyini yükseltmek; ajansların, çalışanlarının ve uygulamaya katkıda bulunanların özgün başarılarını belgelemektir.
 • Yarışmaya ilk kez 01 Ağustos 2015 – 15 Ağustos 2016 dönemi içinde yayınlanmış özgün çalışmalar katılabilir. Seçici Kurul yayın tarihlerini kontrol etme hakkını saklı tutar.
 • Bir kampanyanın bazı bölümleri bu yarışma döneminin dışında yayınlanmış olsa bile, en az yarısı 01 Ağustos 2015 – 15 Ağustos 2016 dönemi içinde yayınlandığı takdirde kampanya olarak yarışmaya katılabilir.
 • Entegre Kampanya başvuruları, bu kategoride yer alan mecraların en az yarısında, ilk kez yarışma dönemi içinde yayınlanmış olmalıdır.
 • Reklamcılar Derneği’nin Kristal Elma yarışmasına, mevzuat gereğince, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm reklam ve medya ajansları, interaktif ajanslar, doğrudan pazarlama şirketleri ile reklam filmi yapım şirketleri, reklam filmi yönetmenleri, reklam müziği bestecileri ve fotoğraf sanatçıları, bu yönetmelikte belirlenmiş olan kategori ve/veya ödüllere başvuruda bulunabilir.
 • Kristal Elma yarışması çoklu katılım olanağı da sağlamaktadır. Çoklu katılım hem iletişimdeki yakınsamanın, hem de fikri mülkiyetin sektörümüz için taşıdığı önemin altını çizmektedir. Başvuran “Ana Ajans” ve “Reklamveren”in yanı sıra dört adedi geçmemek kaydıyla “Katkıda Bulunan Ajans(lar)”, Kristal Elma Yarışması başvurusu künyesinde yer verilebilir. Başvuran ana ajansın veya katkıda bulunan ajans(lar)ın yaratıcı, interaktif, medya, doğrudan pazarlama, etkinlik, halkla ilişkiler gibi alanlardan olması mümkündür. Başvuru formundaki ajans ve künye bilgilerinin doğruluğu başvuruyu yapan kurum/kişi tarafından üstlenmektedir. İhtilaf durumunda ilgili reklamverenin görüşü esas alınır. Reklamcılar Derneği, bilgilerin doğruluğu ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
 • Başvuruda bulunan kurumların kendi tanıtımları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bilabedel hazırladıkları reklamlar/projeler dışında kalan tüm diğer çalışmalar standart ajans – reklamveren ticari ilişkisi çerçevesinde vücut bulmuş olmalıdır. Bu çalışmalar ile ilgili tüm medya ve uygulama maliyetleri reklamveren tarafından karşılanmış olmalıdır.
 • Reklamveren tarafından “in-house” üretilmiş iletişim çalışmaları Kristal Elma Yarışması’na katılamaz.
 • Seçici Kurul Değerlendirme sürecinde gelebilecek herhangi bir talep neticesinde, reklamveren ile temasa geçilerek çalışmaların uygulaması ve/veya medya planı hakkında ek bilgi istenebilir.
 • Bölge Yarışması sadece Ankara Reklamcılar Derneği, Bursa Reklamcılar Derneği, İzmir Reklamcılar Derneği, Konya Reklamcılar Derneği, Akdeniz Reklamcılar Derneği, Güney Reklamcılar Derneği’ne üye olan ajansların katılımına açıktır.
 • Yarışmaya katılan çalışmalar işbu yönetmelikte belirtilen teknik özelliklere sadık kalacak biçimde gönderilmeli, üzerlerinde yarışma için tahrifat yapılmamalıdır. Yabancı dilde hazırlanan reklam filmlerinde ve/veya proje videolarında Türkçe dublaj ya da alt yazı bulunabilir.
 • Katılımda temel koşul, başvuruların Türkiye’de yaratılmış, özgün çalışmalar olmasıdır.
 • Başvurular, yarışma dönemi olarak belirtilen tarihler dahilinde Türkçe veya yabancı dilde, ulusal veya uluslararası mecralarda yayınlanmış olabilir. Yarışmaya katılacak çalışmaların yapımı ve/veya yönetimi, yurtdışında yerli veya yabancı ekiplerce gerçekleştirilmiş olabilir.
 • Küresel pazarlama iletişimi stratejilerini yerel yaratıcı kavramlarla destekleyen markaların artması, “özgünlük” anlayışını yeniden tanımlama gereği doğurmaktadır. Bu doğrultuda küresel iletişim stratejisi uygulamakla birlikte; yerel yaratıcı kavramlar ve özgün uygulamalarla oluşturulmuş çalışmalar Kristal Elma’ya başvuruda bulunabilir. Özgünlük boyutunun saptanabilmesi açısından, bu nitelikteki çalışmaların başvurusu dayandıkları uluslararası stratejiyi de örnekleyecek biçimde yapılmalıdır. Seçici Kurul her iki çalışmayı özgünlük boyutuyla inceleme yetkisine sahiptir.
 • Özgünlük konusunda sorumluluk bizzat yarışma başvurusunda bulunan kurum/kişilerdedir. Yarışmaya katılan her başvuru özgün olduğu varsayımıyla ele alınır ve değerlendirilir.
 • Özgünlük konusundaki itirazlar, bu yönetmeliğin “G. İtiraz” bölümündeki kurallara uygun olarak ele alınır.
  • i. Başvuru ve Özgünlük Komitesi
   Başvuru ve Özgünlük Komitesi Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Film/Basın/Açıkhava/Radyo/Kampanyalar Seçici Kurulu Başkanı ve Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
  • Yarışmaya katılan başvuruların doğru kategorilerde yarışıp yarışmadıkları ve özgün olup olmadıkları Başvuru ve Özgünlük Komitesi tarafından incelenir. Komite, kararları başvuru sahiplerine ve/veya Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’na iletir.
 • Başvuru ve Özgünlük Değerlendirme Komitesi:
  • Çalışmaların askıya alınması ve ön eleme süreçlerinde gelebilecek özgünlük/kategori itirazlarını değerlendirir, Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’na iletir.
  • Ödüllerin açıklanmasından sonra gelebilecek itirazları değerlendirir, gerek görürse inceleme başlatır ve sonuçları karar alınması için Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’na aktarır.
 • Başvuru ve Özgünlük Komitesi’nin özgünlük ve/veya kategori değişim konusunda tavsiyeleri doğrultusunda Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar kesin ve bağlayıcıdır.
 • Komite üyeleri, kendi ajansları ya da tüzel yapısı farklı olmayan gruplara ait başvuruların değerlendirilmesinde görüş bildiremez.
 • Başvuru ve Özgünlük Değerlendirme Komitesi tarafından başvuru aşamasında yarışmaya katılmak için gereken koşullara sahip olmadığı sonucuna varılan veya kategorisi değiştirilen başvurular geri çekilebilir; bu işlem Seçici Kurul Ön Eleme Süreci öncesi gerçekleşirse katılım ücreti ilgili kuruluşa/kişiye iade edilir.
 • Özgünlük açısından sorunlu görüldüğü halde geri çekilmeyen çalışmalar, Seçici Kurul tarafından gerçekleştirilecek ön eleme ve ana değerlendirme aşamalarına Başvuru ve Özgünlük Komitesi karar notu ile birlikte dahil edilir.
 • Katılan başvuruların özgünlüğü ile ilgili son karar Kristal Elma Seçici Kurulu’na aittir. Kristal Elma Seçici Kurul’u yarışmaya katılan başvuruları, bulundukları kategoriler dahilinde değerlendirir.
 • Ön eleme sürecinin başladığı 31 Ağustos 2016 ve sonrasında başvurular yazılı talep üzerine geri çekilebilir, ancak katılım bedelleri geri ödenmez.
 • Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK) tarafından yanıltıcı bulunarak değiştirilmesi veya yayınlanmaması gerektiği sonucuna varılmış çalışmalar yarışmaya katılamaz.
 • Kurulların kararına uygun biçimde değiştirilerek yarışma dönemi içinde yayınlanmış çalışmalar düzeltilmiş oldukları biçimiyle yarışmaya başvurabilirler.
 • Yarışma sonrasında, ödüle layık görülmüş çalışmanın/çalışmaların RÖK tarafından yanıltıcı bulunmuş olduğu kanıtlanırsa verilen ödül(ler) geri alınır.
 • Katılımcı, yarışmaya katılım formunu göndermekle, yarattığı/tasarladığı/vücuda getirdiği reklam ve/veya pazarlama iletişim kampanyasına ilişkin olarak, söz konusu kampanyayı oluşturan bilgi, belge, çizim, resim, müzik vesair her türlü öğenin FSEK kapsamında sahibi olduğunu veya eser sahiplerinden akdettiği/akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde tüm bu bilgi ve belgelerin mali haklarını yer, süre, sayı sınırlaması olmaksızın devir aldığını ve Katılımcı olarak bu hakların sahibi olduğunu, buna göre de, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun
  • 21. maddesinde düzenlenen “İşleme Hakkı”nı,
  • 22. maddesinde belirtilen “Çoğaltma Hakkı”nı,
  • 23.maddesinde yer alan “Yayma Hakkı”nı,
  • 24. maddesinde düzenlenen “Temsil Hakkı”nı ve
  • 25. maddesinde yer alan “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı”nı kullanma hakkını

   bilabedel süre, yer, sayı ve muhteva itibariyle sadece Kristal Elma ile ilgili iletişim mecralarında ve etkinliklerde kullanılmak üzere gayrimahdut olarak Reklamcılar Derneği’ne devredeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
 • Katılımcı, reklam veya pazarlama iletişim kampanyasını oluşturan tüm bu bilgi, belge, çizim, resim, müzik dahil her türlü öğenin vücuda getirilmesinde emeği geçmiş tüm kişilerin, FSEK uyarınca doğmuş ve doğacak her türlü haklarının, sadece Kristal Elma ile ilgili iletişim mecralarında ve etkinliklerde kullanılmak üzere Reklamcılar Derneği’ne geri dönülmez biçimde devrinden sorumludur.
 • Katılımcı, hak sahiplerinden veya üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü hak ve /veya talepleri üstleneceğini, hukuki ve cezai takiplerden sorumlu olacaktır.
 • Kristal Elma Yarışması ile ilgili tüm başvurular, http://www.kristalelmafestivali.com adresinden “İş Gönder” sekmesi kullanılarak online olarak yapılır. Siteye üye olunması, başvurulacak kategorinin formunun doldurulması ve gerekli malzemelerin siteye yüklenmesi gerekmektedir.
 • Ajans başvurduğu tüm kategorileri başvurular kapanana kadar ‘Başvurularım’ bölümünden listeleyebilir, düzenleyebilir ve değiştirebilir.
 • Yarışma başvurusu, çalışmayı yaratan ve/veya yarışmaya başvuru hakkına sahip kuruluş/kişiler tarafından katılım ücreti ödenerek yapılır. Seçici Kurulların toplanmaya başlayacağı 31 Ağustos 2016 tarihinden önce ücreti ödenmeyen eserler yarışmada değerlendirmeye alınmaz.
 • Fikri geliştirme ve/veya uygulamayı birlikte yürüten ajanslar (yaratıcı ajans/medya ajansı/interaktif ajans/doğrudan pazarlama ajansı vd.), “B. Genel Kurallar b. Katılım Şartları”nda belirtildiği üzere ana ajans ve katkıda bulunan ajans(lar) ayrımıyla başvuruda bulunabilir.
 • a. Yarışma Kategorileri
  • Kristal Elma yarışması Film, Basın, Açıkhava, Radyo, Kampanyalar, Entegre Kampanyalar, Dijital, Medya, Uygulamada Mükemmellik ve Bölge Yarışması bölümlerinden oluşmaktadır.
  • Uygulamada Mükemmellik kategorisine yapılan başvurularda tüm mecralarda reklamların fark yaratmasını sağlayan temel unsurlar değerlendirir.
 • Dijital bölümde çalışmalar 28 ayrı kategoride değerlendirilir.
  Medya bölümünde çalışmalar 22 ayrı kategoride değerlendirilir.
  Bölgeler bölümünde çalışmalar 8 ayrı kategoride değerlendirilir.
 • Doğrudan Pazarlama, Ortam Reklamı, Uygulamada Mükemmellik ödüllerinde (Eli Acıman Reklam Metni Ödülü, En İyi Sanat Yönetimi - Film, En İyi Sanat Yönetimi - Basılı/Dijital, En İyi Tipografi, En İyi İllustrasyon, En İyi Kurumsal Kimlik Tasarımı, En İyi Ambalaj Tasarımı, En İyi Reklam Müziği, En İyi Reklam Müziği Düzenlemesi, En İyi Seslendirme, En İyi Reklam Fotoğrafı, En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Reklam Filmi Yapımı, En İyi Kast, En İyi Animasyon, En İyi Arayüz, En Yeni) ve Medya bölümlerinde sektörel kategori ayrımı gözetilmez
 • Entegre Kampanyalar kategorisinde medya planı doğrultusunda kullanılmış mecra sayısının en az 3 ve 3′ün üzerinde olduğu, film, basın, açıkhava, radyo, dijital ve sinemayı içeren kampanyalar yarışabilir. Başvuruların bahsi geçen mecralardan en az üçünde yayınlanmış birer çalışmadan oluşması gerekir. Dijital kategorisinde yer alan platformlar (örneğin web sitesi, sosyal medya, video paylaşım) farklı birer mecra olarak değerlendirilmez.
 • Dijital Kampanya” kategorisinde, dijitali merkezine alan kampanyalar yarışacaktır. Fikri ve uygulamasıyla kampanya bütünlüğü taşıyan web siteleri, sosyal medya uygulamaları, seri filmler veya bunların iç içe geçtiği farklı kampanya kurguları bu kategoride yarışabilir. Kampanyada, konvansiyonel mecra kullanımı varsa, bu kullanım, dijital kampanyanın etkisini artırmak amacını taşımalıdır.
 • Bir sinema reklam filminin Film - TV ve Sinema kategorisinde yarışmaya katılabilmesi için, özellikle sinemada gösterilmek amacıyla çekilmiş olması ve TV’de yayınlanmamış olması gerekir. TV reklam filmlerinin uzun versiyonları bu bölümde yarışmaya katılamaz. Ancak, TV reklam filmine sinemaya özgü planlar eklenmişse yarışmaya katılmak mümkündür.
 • Bir online filmin, “TV ve Sinema Filmi” kategorisinde yarışmaya dahil olabilmesi için birden fazla ulusal TV kanalında belli bir medya planı çerçevesinde yayınlanmış olması gerekir.
 • TV ve Sinema filmlerinin video paylaşım mantığına/hedefine uygun olarak dijital ortama yüklenmiş versiyonları online film kategorisinde yarışabilir. Ancak, söz konusu filmlerin internet ortamına yüklenmiş birebir kopyaları online film kategorisine başvuramaz.
 • Bir radyo reklamının "Radyo" bölümünde yarışmaya katılabilmesi için, özellikle radyoda yayınlanmak amacıyla üretilmiş olması ya da bu mecraya özgü unsurlar içermesi gerekir. TV reklam filmlerinin söz düzenleri, müzikleri ve cıngılları ile söz düzeni ve cıngılın uzun veya kısa versiyonları bu dalda yarışmaya katılamaz.
 • En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Reklam Müziği, En İyi Reklam Müziği Düzenlemesi (“aranjman/remake”), En İyi Reklam Fotoğrafı dallarında sanatçıların veya film yapım ve fotoğraf yapım şirketlerinin;
 • En İyi Reklam Filmi Yapımı dalında reklam filmi yapım şirketinin;
 • Kast ve Animasyon dallarında ajansın veya film yapım şirketinin;
 • En İyi Seslendirme dalında ajansın veya dublaj menajerliği yapan şirketin;
 • Eli Acıman Reklam Metni Özel Ödülü, En İyi Sanat Yönetimi (basılı işler/dijital & film ayrı olarak değerlendirilecektir), En İyi Tipografi, En İyi İllüstrasyon, En İyi Kurumsal Kimlik, En İyi Ambalaj Tasarımı ve En Yeni dallarında ajansın;
 • katılım ücretini ödeyerek bizzat başvurması gerekir.
 • Yarışmaya tek bir çalışma veya birden fazla çalışmanın yer aldığı kampanyayla katılmak mümkündür.
 • Tek mecrada yayınlanan ve kampanya bütünlüğü taşıyan bir çalışmanın parçaları, tekil olarak yarışabildiği gibi, Film - TV & Sinema, Basın, Açıkhava, Radyo, Dijital Kampanya başlıkları altında (sektörel ayrım olmaksızın) yarışmaya başvuruda bulunabilirler.
 • Bir reklam/kampanya birden fazla kategoride yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya katılımda yarışma dönemine uygunluk esastır. Önceki yıl yarışmaya tekil olarak katılan bir reklam, sonraki yıl bir kampanyanın parçası olarak yarışmada yer alabilir. Ancak, önceki yıl yarışmaya kampanya olarak katılan reklamlar, sonraki yıl hiçbir biçimde yarışamaz.
 • Reklamcılar Derneği’ne elden teslim edilecek tüm malzemelere katılım etiketi yapıştırılmalıdır. Malzemelerin üzerindeki katılım etiketinde sadece sistem tarafından başvuru esnasında atanan başvuru kodu yer almalıdır.
 • Entegre Kampanya, Kampanyalar & Dijital Kampanya kategorileri katılım ücreti: 550 TL+KDV
 • Bölgeler Yarışması Tek Mecralı Kampanyalar & Entegre Kampanyalar Kategorilerinde katılım ücreti: 325 TL+KDV
 • Tekil başvuruya açık tüm kategorilerde başvuru katılım ücreti: 340 TL+KDV
 • Bölgeler Yarışması tekil başvuru katılım ücreti: 250 TL+KDV
 • “Teaser” ve açış için tek katılım ücreti ödenir.
 • Yarışmada ödül alan reklamlar, yarışma/festival web sitesinde yayınlanır. Reklamcılar Derneği yarışmaya başvuruda bulunan tüm eserleri Festival veya yarışmayla ilgili her türlü tanıtımda ve yayında, gelir getirici amaçlarla yayma, çoğaltma, işleme ve umuma iletim hakkına sahiptir.
 • Ödül kazanmayan başvurulara ait malzemeler ajans ve/veya kişiler tarafından 18 Kasım 2016 tarihine kadar Reklamcılar Derneği No: 203 Beyoğlu – İstanbul adresinden geri alınmalıdır. Aksi takdirde Reklamcılar Derneği malzemelerin korunmasından sorumlu değildir.
 • Seçici Kurul Başkanları ve Üyeleri Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Üyelerin belirlenmesinde temsiliyet dengeleri gözetilir.
 • Seçici Kurul Başkanları işbu yönetmeliğin uygulanmasından, Seçici Kurul çalışmalarının eşgüdümünden ve sağlıklı değerlendirme yapılmasından sorumludur.
 • Film/Basın/Açıkhava/Radyo/Kampanyalar Seçici Kurul Başkanı, Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından, tercihen Reklamcılar Derneği üyeleri arasından belirlenir. Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri Seçici Kurul Başkanı olabilir. Bu durumda Yönetim Kurulu’ndan başka bir üye Seçici Kurul’da görev alamaz. Ana Kategoriler Seçici Kurulu, Başkan dahil en az 11, en fazla 20 kişiden oluşur. Bu Seçici Kurul’da yaratıcılık alanlardan gelenlerin üye olarak bulunması esastır.
 • Dijital Seçici Kurulu, Başkan dahil en az 5 kişiden oluşur. Dijital Seçici Kurulu’nda dijital dışındaki farklı disiplinlerden de üye atanabilir.
 • Medya Seçici Kurulu, Başkan dahil en az 5 kişiden oluşur. Medya Seçici Kurul Başkanı’nın Medya Satınalma ve Planlama Ajansı üst düzey yöneticisi olması zorunludur.
 • Doğrudan Pazarlama seçici kurulu, Başkan dahil en az 5 kişiden oluşur.
 • Bölge Yarışması Seçici Kurulu Başkanı, Bölge Reklamcılar Derneği üyeleri arasından seçilir. Seçici Kurul’da üyeler en az 5 kişiden oluşur.
 • Müzik, Fotoğraf ve Yapım/Yönetim kategorileri için konularının uzmanı olan en az 5, en çok 10 kişilik özel seçici kurullar oluşturulur.
 • Gerek görülürse, alanında tanınmış diğer profesyonel reklamcılar da Seçici Kurul’a davet edilebilir ve Seçici Kurul üyesi olarak görev yapabilir.
 • Kristal Elma yarışmasının temel amacı, işbu yönetmeliğin “Amaç” bölümünde belirtildiği gibi, Türkiye’de yaratıcılık düzeyini yükseltmek, ajansların, çalışanlarının, fikrin uygulama aşamasında katkıda bulunanların özgün başarılarını belgelemektir.
 • Seçici Kurul Üyelerinin kişisel değerlendirmelerini yaparken göz önünde bulundurdukları ölçütler arasında fikrin yaratıcılığı/özgünlüğü; fikrin hedef kitleye aktarımındaki başarısı; fikrin uygulamadaki başarısı yer alır. Fikir markanın hedef kitle tarafından fark edilmesi ve/veya tercih edilmesini sağlayan ayırt edici unsurdur.
 • Bu ölçütlerle birlikte, başvurulardaki toplumsal sorumluluk, toplumsal ve kültürel değerlere saygı ve katkı, tüketicinin korunması, çevrenin korunması, doğruluk ve dürüstlük gibi unsurlar da önemle dikkate alınır.
 • Medya kullanım ve uygulamalarındaki yaratıcılığı değerlendiren bu bölüm, giderek artan tüketici dokunma noktalarında verilen mesajların ayrışmasına katkı sağlayan medya kullanımını ödüllendiren kategoriler içermektedir.
 • Medya bölümünün, aynı zamanda, farklı tüketici dokunma noktalarının pazarlama iletişimi mecrası olarak gelişimini sağlayacak fikirlere cesaret vereceği düşünülmektedir.
 • Bu bölümde, başarılı işler, hedef kitleyi ve marka ile ilişkisini anlamaya, oluşturulan stratejinin seçilen tüketici dokunma noktalarında yaratıcı, yenilikçi bir şekilde uygulanmasına ve uygulamanın iş sonuçlarına nasıl pozitif katkı sağladığına göre seçilecektir.
 • Medya jürisi değerlendirme ölçütleri şunlar olacaktır:
  • Hedef kitle (tüketici) iç görüsü, amaca yönelik strateji ve fikir ( %30)
   Mecra uygulaması hangi pazarlama, iletişim amacına yönelik uygulandı? Hedef kitlesi kimdir? Hedef kitlenin marka ile bağlantısı ve mecrayı tüketmeye yönelik iç görüleri nelerdir? Marka ve hedef kitle ile bağlantılı strateji ve yaratıcı fikir nedir?
  • Yaratıcı fikrin medya uygulaması (%50)
   Yaratıcı fikir medyada ne şekilde uygulandı? Mecra ne denli iyi ve yaratıcı bir biçimde kullanılmıştır? Örneğin: En iyi gazete kullanımı kategorisinde yarışan bir çalışmada; tanıtımı yapılan ürün/kategoriden bağımsız olarak spesifik bir şekilde “gazete” nin “mecra” olarak ne kadar iyi ve yaratıcı kullanıldığına göre karar verilecektir. Pazarlama iletişimi malzemeleri olarak ne kadar yaratıcı olduğu değerlendirme dışındadır.
  • Etkin sonuç (%20)
   İletişim çalışmasının sonuçları ve markaya katkısı ne oldu? Medya uygulaması öncesi belirtilen ve uygulamayı doğuran iletişim/marka sorunu ya da durumu, uygulamadan nasıl etkilendi?
 • Araştırma ile tespit edilmiş erişim ve geri dönüş verilerinin yanı sıra, müşteri geribildirimi, halkla ilişkiler etkisi gibi kantitatif veri gerektirmeyen, ancak uygulamanın sonucu ile ilgili bilgi veren açıklamalar da geçerli sayılacaktır.
 • Değerlendirmeler, “Başvuruların Askıya Alınması”, “Ön Eleme” ve “Ana Değerlendirme” olmak üzere üç aşamada yapılır.
  • i. Başvuruların Askıya Alınması
   Başvurular, özgünlük açısından incelenebilmeleri açısından son başvuru tarihini izleyen beş ila yedi iş günü süresince tüm sektöre açılır. Bu süreç zarfında gelebilecek itiraz prosedürüne uygun tüm özgünlük/kategori itirazları Başvuru ve Özgünlük Komitesi tarafından değerlendirilir. (bkz. G. İtiraz)
  • ii. Ön Eleme
   Başvuruların Askı süreci sonrasında Seçici Kurul ön elemeleri online ya da tüm üyelerin toplanmasıyla gerçekleştirir.
  • iii. Ana Değerlendirme
   Kristal Elma yarışmasında ödüller Seçici Kurullar tarafından gerçekleştirilen “Ana Değerlendirme” ile belirlenir. Ana Değerlendirme süreci 3 tam gün kadardır, Seçici Kurul gerek duyarsa Ana Değerlendirme süresini uzatabilir.
 • Seçici Kurul Üyeleri, “Ana Değerlendirme”de aynı kategoride finale kalan başvuruları tek tek izleyerek “Puanlama” bölümünde açıklanan yöntemle değerlendirmelerini yapar. Gerekli görülürse, puanlama öncesi aynı kategorideki başvurular toplu olarak izlenir.
 • “Ana Değerlendirme” sürecinde, her çalışma için Seçici Kurul üyeleri tarafından verilen puanlar belli sürelerde ekrana yansıtılır.
 • Seçici Kurul üyeleri değerlendirme çalışmaları sırasında görüş alışverişinde bulunabilir. Seçici Kurul Başkanı “Ana Değerlendirme”nin her aşamasında sonuçlar hakkında bilgi sahibi olur; kategoriler arası tutarlılığı ve değerlendirme dengesini sağlamak amacıyla gerekli gördüğünde görüşme açabilir, puanlamanın tekrarlanmasını önerebilir.
 • Seçici Kurul üyeleri her üç aşamada çalışmaları özgünlük açısından da inceler. Özgün olmadığı düşünülen reklam olursa, “G. İtiraz” bölümünde açıklanan yol izlenir.
 • i. Ön Eleme
  Seçici Kurul Üyeleri Ön Eleme aşamasında online ya da tüm üyelerin toplanmasıyla “1-2-3” ölçeğiyle, ana değerlendirmeler için Ana Değerlendirme aşamasına geçecek çalışmaların yer aldığı kısa listeleri oluşturur. Ortalamada 1,8 ve üzeri olan çalışmalar Ana Değerlendirme aşamasına geçer.

  Seçici Kurulu üyeleri kendi ajansları ya da tüzel yapısı farklı olmayan gruplara ait başvurulara puan veremez.
 • ii. Ana Değerlendirme
  Değerlendirme yöntemi kapalı puanlamadır. Puanlama beş (5) ve yüz (100) arasında 5’erli basamaklarla yapılır.

  Bir başvurunun aldığı toplam puan – varsa - çalışması bulunduğu için puanlamaya katılamayan Seçici Kurul üyesi dışındaki üye sayısına bölünerek, ortalama puan bulunur.

  Sıralamada ortalama puan esas alınır. Ortalama puanın hesaplanmasında sayılar, tam sayıdan sonraki iki basamak üzerinden yürütülür. Ortalama puanı hesaplamak için, verilen en yüksek ve en düşük puanlar hesaplama dışında bırakılır, geriye kalan puanlar toplanır, puanlamaya katılamayan Seçici Kurul üyesi/üyeleri ile, en yüksek, en düşük puanları veren iki üye dışındaki Seçici Kurul üye sayısına bölünerek o çalışmanın aldığı ortalama puan bulunur.

  Seçici Kurulu üyeleri kendi ajansları ya da tüzel yapısı farklı olmayan gruplara ait başvurulara puan veremez.
 • Yarışmadan bir ay sonra, onbeş gün süreyle, yarışmaya katılan ajanslar/kişiler Reklamcılar Derneği İstiklal Cad. No: 203 Kat: 2 Beyoğlu adresinde “Ön Eleme” oylaması ve “Ana Değerlendirme”de verilen puanlarını inceleme talebinde bulunabilir. Söz konusu bilgileri Reklamcılar Derneği’nin dışına çıkarmak, üçüncü şahıslarla paylaşmak talebinde bulunulamaz.
 • Ödüller, pazarlama iletişimi yaratımını ve yapımını gerçekleştiren ajansa verilir. Çoklu katılımın söz konusu olduğu durumlarda (bkz. B. Genel Kurallar, b. Katılım Şartları) ödül Ana Ajans’a verilir. Katkı Sağlayan Ajanslar diledikleri takdirde üretim maliyetini karşılamak suretiyle kazanılan ödülün bir kopyasına sahip olabilir.
 • Dijital ve Medya bölümlerinde ödül, başvuruyu yapan ajansa verilir.
 • Uygulamada Mükemmellik bölümünde ödül: En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Reklam Müziği, En İyi Reklam Fotoğrafı, En İyi Seslendirme dallarında yarışmaya katılan sanatçılar ile En İyi Reklam Filmi Yapımı dalında yarışmaya katılan film yapım şirketine verilir. Bu bölümdeki diğer ödüller başvuruyu yapan ajansa/kişiye verilir.
 • Seçici Kurul Özel Ödülü verilmesi yetkisi Seçici Kurul’a ait olup, bu durumda Kristal Elma verilir.
 • Kategori birincileri Kristal Elma, ikincileri Gümüş Elma ve üçüncüleri Bronz Elma ile ödüllendirilir. Kristal Elma alt puan sınırı 70, Gümüş alt puan sınırı 60, Bronz alt puan sınırı 50’dir.

  Seçici Kurul Başkanı gerektiği hallerde ödül baremlerinin esnetilmesi için Seçici Kurul’un görüşünü/oyunu isteyebilir. Söz konusu esneme her durumda ± %10‘dan fazla olamaz.

  Eşitlik durumunda, Seçici Kurul Üyeleri söz konusu ödül için seçtikleri çalışmanın adını yazarak kapalı oylama yaparlar. Üyeler bu aşamada da kendi ya da tüzel yapısı farklı olmayan gruplarının çalışmalarına oy veremez.

  Seçici Kurul, eşit puan durumunda, bir kategoride/dalda aynı ödülden birden fazla verme hakkını saklı tutar.

  Ödüller için gerekli alt puanı alan çalışma olmadığı takdirde, o kategoride ortaya çıkan puanın karşılığı olarak ödül verilip verilmeyeceği kararı Seçici Kurul’a aittir.
 • Film/Basın/Açıkhava/Radyo/Kampanyalar Seçici Kurulu, FİLM – TV & Sinema, Basın, Entegre Kampanya ve Kampanya Büyük Ödülleri’ni; Dijital Seçici Kurul’u Dijital Büyük Ödülünü, Medya Seçici Kurulu Medya Büyük Ödülünü, Bölge Seçici Kurulu da Bölge Büyük Ödülünü belirlemek amacıyla, ödüllerin dağıtılacağı gün toplanır.

  Büyük Ödül, ilgili yılda yarışan ve Kristal Elma almaya hak kazanan çalışmalar / kampanyalardan en iyisine verilen bir ödüldür. Her yıl büyük ödül verilmesi yarışmanın esasıdır.

  Seçici Kurul üyeleri büyük ödülleri belirlemek için ilgili kategorilerde Kristal Elma almaya hak kazanmış başvuruları izler/inceler.

  Her üye Büyük Ödül’e aday olarak gördüğü azami 3 çalışmayı kapalı zarf ile Seçici Kurul Başkanı’na sunar.

  Seçici Kurul Başkanı ve Yarışma Yönetimi bir tabloda oyları düzenler. Bir sıralama olmaksızın, en fazla takdir alan 3 çalışmayı Başkan açıklar.

  Açık tartışma ve açık oylama yöntemiyle en fazla “birincilik oyu” alan reklam Büyük Ödül’ü kazanır.

  Eşitlik durumunda Seçici Kurul Başkanı eşit puanı alan reklamları tekrar açık oylamaya tabi tutar. Eşitliğin sürmesi durumunda Seçici Kurul Başkanı’nın oyu belirleyicidir.

  Seçici Kurulu üyeleri kendi ajansları ya da tüzel yapısı farklı olmayan gruplara ait başvurulara puan veremez.

 • Yarışmaya katılabilme koşullarına ve özelliklerine sahip reklamların gerçekleştirilmesindeki katkıları ödüllendirmek için, En İyi Reklam Müziği, En İyi Düzenleme, En İyi Reklam Fotoğrafı, En İyi Reklam Filmi Yönetmeni, En İyi Reklam Filmi Yapımı dallarında ve ayrıca En İyi Kast, En İyi Animasyon, Eli Acıman Reklam Metni, En iyi Arayüz Kullanımı, En İyi Seslendirme, En İyi Tipografi, En İyi İllüstrasyon, En İyi Sanat Yönetimi - Film, En İyi Sanat Yönetimi – Basılı İşler/Dijital, En İyi Kurumsal Kimlik, En İyi Ambalaj Tasarımı, En Yeni dallarında Uygulamada Mükemmellik Ödülü verilir.
 • Uygulamada Mükemmellik Ödülleri bölümünde sektörel kategori ayrımı yoktur ve reklamlar kampanya olarak yarışamaz. Her dalda bir ödül verilir ve “en iyi” ödüllendirilir.
 • Değerlendirme, ilgili Seçici Kurul tarafından “Değerlendirme İlkeleri”, “Değerlendirme Yöntemi” ve “Puanlama Yöntemi” bölümlerinde yer alan kurallar doğrultusunda, işlerin niteliğinin gerektirdiği farklılıklar göz önünde bulundurularak yapılır. Eli Acıman Reklam Metni, En İyi Tipografi, En İyi İllüstrasyon, En Yeni dallarında ödüller Film/Basın/Açıkhava/Radyo/Kampanyalar Seçici Kurulu tarafından verilir. En İyi Arayüz kullanımı ödülü ise Dijital Seçici Kurul tarafından belirlenir.
 • Film/Basın/Açıkhava/Radyo/Kampanyalar Seçici Kurulu, yarışmaya katılan başvuruları, öne çıkan özellikleri nedeniyle ödüllendirebilir. Bu ödül reklam ajansı veya reklamverene verilebilir. Ödül için aday belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde, Seçici Kurul üyeleri görüş alışverişinde bulunarak karar verirler. Ödülün verilip verilmemesi Seçici Kurul’un inisiyatifindedir.
 • Film/Basın/Açıkhava/Radyo/Kampanyalar Seçici Kurulu mevcut özel ödüllerin yanı sıra, özel ödül verme hakkını saklı tutar. Seçici Kurul Özel Ödülü yaratıcı cesaret, metin, tasarım, medya kullanma becerisi, film yapımı, düşük bütçeli film, illüstrasyon, tipografi, özel efektler, seslendirme, kast, toplumsal konulardaki duyarlılık vb. kriterler dikkate alınarak verilir.
 • Yarışmaya başvuruda bulunan çalışmalar içinden su, enerji ve diğer kaynakların, teknolojinin etkin kullanımını içeren, toplumu ve bireyleri çevre bilinci kazanmaya yönelten, dünyamızı daha yaşanır kılmaya yönelik bir iletişim başvurusu Kristal Elma Film/Basın/Açıkhava/Radyo/Kampanyalar Seçici Kurulu tarafından özel ödüle layık görülebilir. Tüm kategorilerde yapılan çevre ve sürdürülebilirlik konulu çalışmalar arasından özel ödül sahibi belirlenir.
 • Kristal Elma yarışması sonuçları, Kristal Elma Ödül Töreni’nde açıklanır. Ödül Töreni’nin yeri ve tarihi, yarışmaya katılanlara yazılı olarak bildirilir, ayrıca medya ve/veya sosyal medya yoluyla duyurulur.
 • Gümüş Elma ve Bronz Elma ödülleri ekranda anons edilerek, Kristal Elma ve Büyük Ödüller ise sahnede takdim edilmek üzere sırasıyla açıklanır. Bölümlere göre yapılacak ödül sıralaması her yıl Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
 • Ödül Töreni, TV, Basın, Dijital, Medya, Entegre Kampanya, Bölge Büyük Ödülleri’nin ardından varsa Seçici Kurul Özel Ödülü’nün verilmesiyle sona erer.
 • www.kristalelmafestivali.com sitesinde askıya çıkartılan başvurular hakkında özgünlük, katılım koşullarına uygunluk ve kategoriye uygunluk bakımından yapılabilecek tüm itirazlar askı sürecinin başlangıcından itibaren beş ila sekiz iş günü içerisinde web sitesindeki online formu gerekçeleri ile birlikte doldurularak ve kanıtlar yüklenerek gerçekleştirilir. Reklamcılar Derneği askı süresini uzatma hakkını saklı tutar.
 • İtiraz hakkına ilgili yılın yarışmasında başvurusu bulunan kurumlar/kişiler ve ilgili yılın Seçici Kurul Üyeleri’nin yanı sıra Reklamcılar Derneği ile Reklamcılık Vakfı üyeleri sahiptir. İtiraz prosedürüne uymayan talepler hakkında işlem yapılmaz.
 • İtirazlar Başvuru ve Özgünlük Değerlendirme Komitesi’ne iletilir. Komite, gerekirse ilgili taraf(lar)la temasa geçerek bir görüş oluşturur ve görüşünü Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’na aktarır. Nihai kararı Yönetim Kurulu verir ve taraflara bildirir. Doğru kategoride yarışmadığı ve/veya özgün olmadığı sonucuna varılan başvuruları yarışmadan çekip çekmeme hakkı başvuru sahibine aittir.
 • Bu aşamada çalışma(lar) geri çekilirse, başvuru ücret(ler)i iade edilir. Başvuruların çekilmediği durumlarda çalışmalar “Ön Eleme” aşamasına, Seçici Kurul tarafından değerlendirilmek üzere, Başvuru ve Özgünlük Komitesi’nin notuyla birlikte iletilir.
 • Seçici Kurul, ön eleme ve “Ana Değerlendirme” aşamalarında da reklamları özgünlük ve kategori uygunluğu açısından inceler. Kurul oluşturulduktan ve çalışmaya başladıktan sonra özgünlük ve kategori ile ilgili kararları almaya yetkilidir. Gerek duyduğu takdirde, Seçici Kurul özgünlük açısından şüpheli olduğu düşünülen çalışmalar hakkında Başvuru ve Özgünlük Komitesinden inceleme isteyebilir. Seçici Kurul çalışmaları sürecince G. İtiraz bölümünde yer alan tüm prosedürler geçerlidir.
 • Başvuruların değerlendirilmeye alınıp alınmayacağına yönelik nihai kararı Seçici Kurul verir. Özgün olmadığı sonucuna varılan reklamlar değerlendirmeye alınmaz.
 • Kampanyanın bir bölümünün özgün olmadığına karar verilirse, kampanyanın tümü yarışma dışı bırakılır.
 • Seçici Kurul Değerlendirmeleri sonuçlandıktan sonra Seçici Kurul üyelerinin başvurularla ilgili herhangi itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bu aşamada “özgünlük” sebebiyle elenen reklamların katılım ücretleri geri ödenmez.
 • Yarışma sonuçlarının açıklanmasından sonra, sadece ödül kazanan başvurulara itiraz edilebilir. İtiraz başvurusu, sonuçların açıklanmasından sonraki 30 gün içinde kanıtlarıyla beraber Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapılır. Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu, bu 30 günlük süreyi izleyen 10 gün içinde – varsa - başvuruları, karara bağlanmak üzere Başvuru ve Özgünlük Değerlendirme Komitesi’ne iletir.
 • Başvuru ve Özgünlük Komitesi özgün olmadığı ileri sürülen başvurularla ilgili taraf(lar)la temasa geçerek görüşünü 10 gün içinde oluşturur ve Seçici Kurul’a bildirir. Ödülün geri alınıp alınmayacağına yönelik nihai kararı Seçici Kurul verir. Seçici Kurul itirazı haklı bulur ve ödülü geri alırsa sonuç Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu tarafından katılımcılara yazılı olarak bildirilir. Ayrıca www.kristalelmafestivali.com adresli internet sitesinde yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılır.
 • Seçici Kurul, böyle bir başvuru sonucunda verilmiş ödülü geri alırsa, derecesini iptal ettiği başvuru yerine, (alt puanı tutturması şartıyla) bir sonrakini yükselterek ödül verme yetkisine sahiptir.
 • Başvuruların içerik ve teknik açıdan doğruluğu başvuruda bulunan ajansların sorumluluğundadır. Yükleme vd. işlemlerde teknik aksaklıklar yaşanması ihtimaline karşı, başvuru süreci tamamlanmadan önce yüklenen dosya ve malzemelerin kontrol edilmesi şarttır.
 • Başvuru formunda ajans ismi ile ilgili iki bölüm yer almaktadır. İlk bölümde başvuru yapan ajansın kitapçık ve duyurularda yer alacak unvanı, diğerinde ise ticari ünvanı yer almalıdır. Bilgilerin doğruluğu başvuranın sorumluluğundadır.
 • Yarışmaya başvurular www.kristalelmafestivali.com sitesinde yer alan formlar doldurularak ve ilgili malzemeler yüklenerek gerçekleştirilir.
 • Başvuru yapılabilmesi için öncelikle siteye kayıt olunması ve kullanıcı adı/şifre oluşturulması gerekir. Her tüzel kişilik için bir kullanıcı adı ve bir şifre tahsis edilecektir.
 • Başvuru formlarının eksiksiz doldurulması ve siteye yüklenen malzemelerin sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi/görüntülenmesi başvuru sahibine aittir.
 • Film ve dijital kategorilerinde format ve dosya büyüklükleri ile ilgili özellikler aşağıda verilmiştir.
Başvuru Esnasında Yüklenmesi Gerekenler
 • Film - TV & Sinema kategorisindeki başvurularda ilgili video HD 1920 x 1080 piksel ya da PAL (4/3) 16:9 çözünürlük seçenekleriyle, MP4 H.264 formatında, maksimum 100 MB olarak yüklenmelidir. Bu bölümde kampanya işleyişini anlatan proje videoları kabul edilmeyecektir.
Reklamcılar Derneği'ne Gönderilecekler
 • Başvuru sahipleri ayrıca ödül töreninde gösterilmek üzere katıldıkları filmlerin maksimum 30 saniyelik kısa bir versiyonunu (trailer) ve ayrıca filmlerin tamamını başında ve sonunda siyah olmayacak şekilde 1920 x 1080 piksel Quicktime Apple Pro Res Codec 4:2:2 formatında, 48kHz 16bit Stereo ses ile hazırlamalıdır. Başvuru sahipleri hazırlanan video ve ses dosyalarını, kısa versiyonu başvuru numarasından ile birlikte TRAILER adıyla , filmin tamamını ise başvuru numarası ile birlikte MASTER FILM isimli 2 ayrı dosyaya ayırarak sınıflandırmalı ve aynı DVD içerisine data olarak kaydederek Reklamcılar Derneği, İstiklal Cad. No: 203 Kat:2 Beyoğlu adresine teslim etmelidir.
 • DVD’ye kaydedilen malzemenin sıkıştırılmaması (zip, rar ya da herhangi farklı bir sıkıştırma programı) tek DVD’ye sığmaması halinde birkaç DVD’ye yazılması gerekmektedir. Her DVD ve DVD zarfının üzerine, içindeki reklam filmine ait katılım etiketleri yapıştırılıp ve etikette işin Sinema ya da TV filmi olduğu belirtilmelidir. DVD üzerine etiket yapıştırılmalı, içerik asetat kalemi ile yazılmalıdır. Birden fazla başvurunun yer aldığı DVD’lerde ilgili filmler başvuru numarası ile isimlendirilmiş klasörlerde toplanmalıdır. Kısa versiyonu göndermeyen ajansların filmlerinin ilk veya son 30 saniyesi Reklamcılar Derneği tarafından kısaltılmak suretiyle Ödül Töreni’nde kullanılacaktır. Ödül Töreni için malzeme teslim etmemiş başvuruların görüntü kalitesinden Reklamcılar Derneği sorumlu değildir.
Başvuruda Yüklenmesi Gerekenler
 • Basın kategorisindeki başvurularda ilgili kreatif görsel 72 dpi JPEG formatında yüklenmelidir. Kreatif görselin dosya boyutu en fazla 2MB olmalıdır. Bu kategori tekil başvurulara açıktır. Birden fazla basın çalışması bir kampanyanın parçaları olsa dahi, sadece başvuru numarası ile ilgili görsel sisteme yüklenmelidir.
Reklamcılar Derneği'ne Gönderilecekler
 • Yanı sıra, başvuru sahipleri kreatif çalışmanın yayınlandığı boyutta birebir boyutunu siyah kartona yapıştırılmış olarak ve dosya ağırlığı 20MB’ı aşmayacak şeklide JPEG formatında bir CD ya da flash diske kaydederek Reklamcılar Derneği, İstiklal Cad. No: 203 Kat: 2 Beyoğlu adresine teslim etmekle yükümlüdür. CD üzerine etiket yapıştırılmalı, içerik asetat kalemi ile yazılmalıdır. Birden fazla başvurunun yer aldığı CD’lerde ilgili görseller başvuru numarası ile isimlendirilmiş klasörlerde toplanmalıdır.
Başvuruda Yüklenmesi Gerekenler
 • Açıkhava kategorisindeki başvurularda ilgili kreatif görsel ve mutlaka kullanıldığı ortamdaki durumunu/uygulamasını gösterir fotoğraf(lar)ı 72 dpi JPEG formatında yüklenmelidir. Kreatif görselin dosya boyutu en fazla 2MB olmalıdır. Bu kategori tekil başvurulara açıktır. Birden fazla açıkhava çalışması bir kampanyanın parçaları olsa dahi, sadece başvuru numarası ile ilgili görsel sisteme yüklenmelidir.
 • Bu kategoride gerekli olduğu durumlarda proje videosu da yüklenebilir. Söz konusu videonun en fazla 120 sn olması ve bu süre kısıtının hiçbir biçimde aşılmaması gerekmektedir. Süreyi aşan videolar gösterilmeyecektir. İlgili video HD 1920 x 1080 piksel ya da PAL (4/3) 16:9 çözünürlük seçenekleriyle, MP4 H.264 formatında maksimum 250 MB’ı geçmeyecek şekilde yüklenmelidir.
Reklamcılar Derneği'ne Gönderilecekler
 • Yanı sıra, başvuru sahipleri kreatif çalışma ve uygulama fotoğraf(lar)ını gösteren bir görseli maksimum A3 boyutunda siyah kartona yapıştırarak ve dosya ağırlığı 20MB’ı aşmayacak şeklide JPEG formatında kreatif çalışma ile uygulama fotoğraf(lar)ını içeren bir CD ya da flash diski Reklamcılar Derneği, İstiklal Cad. No: 203 Kat: 2 Beyoğlu adresine teslim etmekle yükümlüdür. CD üzerine etiket yapıştırılmalı, içerik asetat kalemi ile yazılmalıdır. Birden fazla başvurunun yer aldığı CD’lerde ilgili görseller başvuru numarası ile isimlendirilmiş klasörlerde toplanmalıdır.
 • Proje videosu olması durumunda başvuru sahipleri ödül töreninde gösterilmek üzere söz konusu videonun maksimum 30 saniyelik kısa bir versiyonunu (trailer) ve ayrıca videonun tamamını başında ve sonunda siyah olmayacak şekilde 1920 x 1080 piksel Quicktime Apple Pro Res Codec 4:2:2 formatında, 48kHz 16bit Stereo ses ile hazırlamalıdır. Başvuru sahipleri hazırlanan video ve ses dosyalarını, kısa versiyonu başvuru numarasından ile birlikte TRAILER adıyla , filmin tamamını ise başvuru numarası ile birlikte MASTER FILM isimli 2 ayrı dosyaya ayırarak sınıflandırmalı ve bir DVD içerisine data olarak kaydederek Reklamcılar Derneği, İstiklal Cad. No: 203 Kat:2 Beyoğlu adresine teslim etmelidir.
Başvuruda Yüklenmesi Gerekenler
 • Radyo kategorisindeki ses dosyaları MP3, 256 kbps, Stereo formatında yüklenmelidir.
 • Bu kategoride gerekli olduğu durumlarda proje videosu da yüklenebilir. Söz konusu videonun en fazla 120 sn olması ve bu süre kısıtının hiçbir biçimde aşılmaması gerekmektedir. Süreyi aşan videolar gösterilmeyecektir. İlgili video HD 1920 x 1080 piksel ya da PAL (4/3) 16:9 çözünürlük seçenekleriyle, MP4 H.264 formatında maksimum 250 MB’ı geçmeyecek şekilde yüklenmelidir.
Reklamcılar Derneği'ne Gönderilecekler
 • Yanı sıra, başvuru sahipleri malzemeleri yüklenen dosyalar ile aynı formatta CD ya da flash diske kaydederek Reklamcılar Derneği, İstiklal Cad. No: 203 Kat: 2 Beyoğlu adresine teslim etmekle yükümlüdür. CD üzerine etiket yapıştırılmalı, içerik asetat kalemi ile yazılmalıdır. Birden fazla başvurunun yer aldığı CD’lerde ilgili görseller başvuru numarası ile isimlendirilmiş klasörlerde toplanmalıdır.
 • Proje videosu olması durumunda başvuru sahipleri ödül töreninde gösterilmek üzere söz konusu videonun maksimum 30 saniyelik kısa bir versiyonunu (trailer) ve ayrıca videonun tamamını başında ve sonunda siyah olmayacak şekilde 1920 x 1080 piksel Quicktime Apple Pro Res Codec 4:2:2 formatında, 48kHz 16bit Stereo ses ile hazırlamalıdır. Başvuru sahipleri hazırlanan video ve ses dosyalarını, kısa versiyonu başvuru numarasından ile birlikte TRAILER adıyla, filmin tamamını ise başvuru numarası ile birlikte MASTER FILM isimli 2 ayrı dosyaya ayırarak sınıflandırmalı ve bir DVD içerisine data olarak kaydederek Reklamcılar Derneği, İstiklal Cad. No: 203 Kat:2 Beyoğlu adresine teslim etmelidir.
Başvuruda Yüklenmesi Gerekenler
 • Dijital kategorisindeki başvurularda teknik açıklama gerektiren durumlarda açıklayıcı proje videosu yüklenmesi mümkündür. Proje videosunun en fazla 120 sn olması ve bu süre kısıtının hiçbir biçimde aşılmaması gerekmektedir. Süreyi aşan videolar gösterilmeyecektir. İlgili video HD 1920 x 1080 piksel ya da PAL (4/3) 16:9 çözünürlük seçenekleriyle, MP4 H.264 formatında maksimum 250 MB’ı geçmeyecek şekilde yüklenmelidir.
 • Kreatif görsel kullanılması durumunda malzeme 72 dpi JPEG formatında yüklenmelidir. Kreatif görselin dosya boyutu en fazla 2MB olmalıdır.
 • Dijital kategorisinin online video ve kampanya bölümlerine başvuran filmler için gerekli teknik özellikler “Film - TV & Sinema” kategorisi ile aynıdır. Bu bölümlerde yer alacak filmlerde herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.
Reklamcılar Derneği'ne Gönderilecekler
 • Başvuru sahipleri ayrıca ödül töreninde gösterilmek üzere uygulamanın; video ise maksimum 30 sn’lik kısa bir versiyonunu (trailer) ve ayrıca filmlerin tamamını başında ve sonunda siyah olmayacak şekilde 1920 x 1080 piksel Quicktime Apple Pro Res Codec 4:2:2 formatında, 48kHz 16bit Stereo ses ile hazırlamalıdır. Başvuru sahipleri hazırlanan video ve ses dosyalarını, kısa versiyonu TRAILER adıyla , filmin tamamını MASTER FILM isimli 2 ayrı dosyaya ayırarak sınıflandırmalı ve aynı DVD içerisine data olarak kaydederek; temsili ekran resmini ise dosya ağırlığı 20MB’ı aşmayacak şeklide JPEG formatında birebir CD/DVD ya da flash diske yükleyerek Reklamcılar Derneği, İstiklal Cad. No: 203 Kat:2 Beyoğlu adresine teslim edilmelidir.
Başvuruda Yüklenmesi Gerekenler
 • Medya kategorisinde her başvuru için bir sunum tablosu (presentation board) hazırlaması gerekmektedir. Bu tablonun boyut olarak A2 ölçülerinde olması ve içeriğinde başvuru formundaki metinlerin özetleri ve başvuruları destekleyecek görsellerin bulunması gerekmektedir.
 • Başvurularda projeyi anlatan ilgili video en fazla 120 sn olmalı ve bu süre kısıtının hiçbir biçimde aşılmaması gerekmektedir. Süreyi aşan videolar gösterilmeyecektir. İlgili video HD 1920 x 1080 piksel ya da PAL (4/3) 16:9 çözünürlük seçenekleriyle, MP4 H.264 formatında maksimum 250 MB’ı geçmeyecek şekilde yüklenmelidir. İlgili A2 boyutundaki sunum tablosu görseli ise JPEG formatında dosya boyutu 2MB’ı aşmayacak şekilde yüklenmelidir.
Reklamcılar Derneği'ne Gönderilecekler
 • Yanı sıra, başvuru sahipleri, A2 boyutundaki sunum tablosunu dosya ağırlığı 20MB’ı aşmayacak şeklide JPEG formatında, ödül töreninde gösterilmek üzere sunum videosunun maksimum 30 sn’lik kısa bir versiyonunu (trailer) ve ayrıca videonun tamamını başında ve sonunda siyah olmayacak şekilde 1920 x 1080 piksel Quicktime Apple Pro Res Codec 4:2:2 formatında, 48kHz 16bit Stereo ses ile hazırlamalıdır. Başvuru sahipleri hazırlanan video ve ses dosyalarını, kısa versiyonu TRAILER adıyla filmin tamamını MASTER FILM isimli 2 ayrı dosyaya ayırarak sınıflandırmalı ve aynı DVD içerisine data olarak kaydederek Reklamcılar Derneği, İstiklal Cad. No: 203 Kat: 2 Beyoğlu adresine göndermelidir. DVD ortamının üzerine etiket yapıştırılmalı, içerik ve/veya başvuru numarası asetat kalemi ile yazılmalıdır. Birden fazla başvurunun yer aldığı DVD’lerde ilgili malzemeler başvuru numarası ile isimlendirilmiş klasörlerde toplanmalıdır.
 • Ek olarak, başvuru sahipleri başvuru formunda doldurdukları “proje bilgileri” bölümünde yer alan metinlerin tümünün bir kopyasını PDF formatında DVD’ye kaydederek, 15 adet rapor çıktısıyla birlikte, Reklamcılar Derneği, İstiklal Cad. No: 203 Kat:2 adresine teslim etmekle yükümlüdür.
 • Reklamcılar Derneği’ne teslim edilecek malzemelerin üzerine ajans adı, kategori adı, online başvuru sırasında web sitesi tarafından verilen sıra numarasının yazılması gerekmektedir.
Başvuruda Yüklenmesi Gerekenler
 • Entegre Kampanyalar kategorisindeki başvuruların birden fazla mecrada uygulamalar içermesinden ötürü kampanyanın içgörüsü, iletişim stratejisi (key visual/film ile desteklenmiş), işleyişi, ve sonuçlarını açıklayan en fazla 120 sn uzunluğunda bir kampanya videosu yüklenmelidir. Seçici Kurul, değerlendirmelerinde bu videoyu baz alacaktır.
 • İlgili video HD 1920 x 1080 piksel ya da PAL (4/3) 16:9 çözünürlük seçenekleriyle, MP4 H.264 formatında maksimum 250 MB’ı geçmeyecek şekilde yüklenmelidir.
Reklamcılar Derneği'ne Gönderilecekler
 • Yanı sıra, ödül töreninde gösterilmek üzere sunum videosunun maksimum 30 sn’lik kısa bir versiyonunu (trailer) ve ayrıca videonun tamamını başında ve sonunda siyah olmayacak şekilde 1920 x 1080 piksel Quicktime Apple Pro Res Codec 4:2:2 formatında, 48kHz 16bit Stereo ses ile hazırlamalıdır. Başvuru sahipleri hazırlanan video ve ses dosyalarını, kısa versiyonu TRAILER adıyla filmin tamamını MASTER FILM isimli 2 ayrı dosyaya ayırarak sınıflandırmalı ve aynı DVD içerisine data olarak kaydederek Reklamcılar Derneği, İstiklal Cad. No: 203 Kat: 2 Beyoğlu adresine göndermelidir. DVD ortamının üzerine etiket yapıştırılmalı, içerik ve/veya başvuru numarası asetat kalemi ile yazılmalıdır. Birden fazla başvurunun yer aldığı DVD’lerde ilgili malzemeler başvuru numarası ile isimlendirilmiş klasörlerde toplanmalıdır.
 • Başvurular, gerçekleştirilen kampanya ile alakalı ilan görselleri, filmler, ses dosyaları gibi ek malzemeler ile de desteklenebilir. Destek malzemeleri 3 adet ile sınırlıdır (TVC, Ses, Görseller). Seçici Kurul bu malzemelere gerek gördüğü ve zaman bulduğu takdirde başvurur. Bu malzemeler DVD’de başvuru numarasını da içerecek destek” 1, 2, 3 ismiyle kaydedilmelidir.
 • Video formatı için “Film”, sanal ortamdaki uygulamalar için “Dijital”, görseller için “Basın”, ses dosyaları için ise “Radyo” kategorilerindeki teknik gereklilikler geçerlidir.
Başvuruda Yüklenmesi Gerekenler
 • Doğrudan Pazarlama kategorisinde her başvuru için projeyi anlatan ilgili bir video yüklenebilir ve en fazla 120 sn süreli olmalıdır. Süre kısıtının hiçbir biçimde aşılmaması gerekmektedir. Süreyi aşan videolar gösterilmeyecektir. İlgili video HD 1920 x 1080 piksel ya da PAL (4/3) 16:9 çözünürlük seçenekleriyle, MP4 H.264 formatında maksimum 250 MB’ı geçmeyecek şekilde yüklenmelidir.
Reklamcılar Derneği'ne Gönderilecekler
 • Yanı sıra, başvuru sahipleri materyalleri bu kategori için hangi mecrada başvuru yapılıyorsa o mecranın teknik spesifikasyonlarına uyarak Reklamcılar Derneği, İstiklal Cad. No: 203 Kat:2 adresine teslim etmekle yükümlüdür.
 • Ortam (Ambient) Reklamı
  Bu kategorideki başvurularda, malzemenin kendisi ve mutlaka kullanıldığı ortamdaki durumunu/uygulamasını gösterir fotoğrafı JPEG formatında dosya büyüklüğü 2MB’ı aşmayacak şekilde yüklenmelidir.
 • Yanı sıra başvuru sahipleri materyalleri JPEG formatında dosya büyüklüğü 20MB’ı aşmayacak şekilde birebir CD’ye yüklenerek ve işin birebir boyutu veya küçültülmüş boyutlu halini siyah kartona yapıştırarak, Reklamcılar Derneği, İstiklal Cad. No: 203 Kat: 2 Beyoğlu adresine teslim etmekle yükümlüdür. CD ortamının üzerine etiket yapıştırılmalı, içerik ve/veya başvuru numarası asetat kalemi ile yazılmalıdır. Birden fazla başvurunun yer aldığı CD’lerde ilgili malzemeler başvuru numarası ile isimlendirilmiş klasörlerde toplanmalıdır.
 • Kampanyalar kategorisinde başvurulan alt kategoriye göre Film - TV & Sinema, Basın, Açıkhava ve Radyospesifikasyonları geçerlidir.
 • i. Eli Acıman Reklam Metni Özel Ödülü
 • Bu kategori salt basın reklamlarıyla sınırlı değildir. Hangi mecrada başvuru yapılıyorsa, online yükleme ve Reklamcılar Derneği’ne teslim için, o mecranın teknik spesifikasyonlarına uyulmalıdır.
 • ii. En iyi Kast ve En İyi Animasyon Özel Ödülleri
 • Film - TV &Sinema kategorisinde belirtilen video formatları geçerlidir.
 • iii. En İyi Reklam Filmi Yönetimi ve En İyi Reklam Filmi Prodüksiyonu
 • Film - TV &Sinema kategorisinde belirtilen video formatları geçerlidir.
 • iv. En İyi Sanat Yönetimi – Basılı/Dijital
 • Basın kategorisinde belirtilen görsel formatları geçerlidir.
 • v. En İyi Sanat Yönetimi – Film
 • Film - TV &Sinema kategorisinde belirtilen video formatları geçerlidir.
 • vi. En İyi Reklam Müziği ve En İyi Reklam Müziği Derleme
 • Reklam filmleri için Film - TV &Sinema, Radyo spotları için Radyo kategorilerinde belirtilen formatlar geçerlidir.
 • vii. En İyi Reklam Fotoğrafı
 • Basın kategorisinde belirtilen görsel formatları geçerlidir.
 • Basın, Radyo, Açıkhava, Kampanyalar, Entegre Kampanyalar için belirtilen teslim kuralları geçerlidir.